KONGRE BAŞKANLARINDAN

Değerli Meslektaşlarımız, 
 

 Sizleri bu yıl on dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız. 

Yeryüzünde her zaman doğa olayları olmuştur. Doğal afetler, insanın doğal dengeyi bozması oranında artarak devam etmektedir. Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli olaydır. Depremler, sel ve taşkınlar, heyelanlar, çığ, kuraklık ve diğerleri insan yaşamını olumsuz etkilemektedir Bu nedenle dünyada son yıllarda deprem, sel baskını, hortum, kasırga gibi doğal afetler ve bunlara bağlı insan hareketleri sonucunda olağan dışı durumlar ortaya çıkmaktadır. Olağan dışı olaylarla oluşan yıkımların ortak noktası, öncelikle insan hayatı ve sağlığını tehdit etmeleri, sosyal ve ekonomik kayıplara sebep olmalarıdır. 

Maalesef, Türkiye topraklarının önemli bir bölümü aktif deprem kuşağı içerisindedir. Ülkemiz, deprem bilimi açısından riskli kabul edilen beş dereceli deprem bölgesine ayrılmıştır. En riskli birinci derece deprem bölgesi olup, nüfusumuzun yaklaşık % 45’ i bu bölgede yaşamaktadır. Asrın felaketi olarak tanımladığımız Güneydoğu Anadolu’daki 6 Şubat depremlerinin yaraları henüz kurumadı. Bu çok şiddetli depremlerde 15 milyon insan etkilendi, binlerce bina yerle bir oldu, en az 60. 000 insanımızı kaybettik, 150 binden fazla yaralı, binlerce engelli ortada kaldı… Şehirler,  hayatlar yıkıldı.  

İnsan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle olağan dışı durumlarla ilgili “olağan dışı durum tıbbı” (disaster medicine/afet tıbbı) adı altında yeni bir kavram ve sağlık çalışma alanı oluşmuştur. Afetlerin etkilerinden korunmanın en etkili yolu, toplum olarak hazırlıklı ve donanımlı olmaktan geçer. Afetlerde görev alacak kurum ve kuruluşların etkili bir afet planlarının bulunması gereklidir. Afet planlaması, yerel yerleşim alanlarından genel kamu örgütlerine, sivil vakıf ve organizasyonlardan devlet kurumlarına kadar her üniteyi içine alacak ve verimli hâlde işlev görecek şekilde yapılmalıdır. Sağlık alnında yapılacak afet planları, olay sırasında ve sonrasında kişi kayıp ve sakatlanmalarını en aza indirecektir. Deprem, büyük yangın, sel baskını, savaşlar ve kitlesel kazalar gibi afetler ancak, önceden hazırlık ve plan yapıldığında daha az kayıpla atlatılabilir. Yıkıcı depremler beraberinde önemli bir sağlık sorunu da getirmektedir. Ülkemizde büyük afetlerde sağlık organizasyonuna yanıt verebilecek ve hastanelerin yaşayabileceği riskleri de içeren ve genel kabul görmüş model bir plan her yıl sözde revizyonlara uğrasa da geliştirilememiştir. Hâlbuki afetler doğrudan sağlık kuruluşlarını, bu anlamda hastaneleri ilgilendiren çok önemli bir durumdur. Ancak yıllardır sağlık kuruluşlarımızda geliştirdiğimiz bu planlar, tatbikatlar, güçlendirdiğini varsaydığımız afet yönetimi ile ilgili kuruluşlar vb pek çok çabanın çoğunun kağıt üzerinde olduğunu son yaşadığımız deprem bizlere göstermiştir. 

Dolayısıyla, afetin meydana gelmesinden hemen sonra, etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan bir olayın meydana gelmesi ile başlayıp, acil durumu gerektiren nedenler ortadan kalktığında sona eren bir etkili bir afet yönetimi şarttır. Afet yönetiminin olaya müdahale ve kısa süreli iyileştirme faaliyetlerini kapsar. Etkin bir acil durum yönetimi; planlı, hazırlıklı ve koordineli olmayı gerektirir Olağan yönetimden farkı, olağan dışı imkân, kaynak ve yetkilerin kullanılmasıdır.Bu bağlamda bu yılın kongre Ana teması Afetlerde Sağlık Yönetimi, Klinik Uygulamalara Etkisi ve Sağlık Sektörü’ne Maliyetleri”olacaktır. 

Kongremiz 01-04 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecektir. Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz. 

Sağlık Hizmetlerinde Acil ve Afet Yönetimi, sağlık personelini, teknolojiyi, efektif ve maliyet etkin olarak kullanabilmektir. Bu nedenle sağlık yöneticileri;

1- Kuruluşlarını afet ve acil durumlarda hasta ve yakınlarının güvenliğini sağlayacak ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tıbbi, idari ve finansal açıdan etkin şeklide yönetmek,

2-Acil durum ve afetlerde sağlıkla ilgili paydaşlarla kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak için işbirliği yapmak,

3- Özellikle acil ve afet durumlarında toplum liderleri ve tüm paydaşlarla afet ve acil durum planlaması ve yönetiminin önemini tartışabilmek ve herhangi bir kriz anında kriz yönetimini sağlamak ve zamanında doğru sağlıkla ilgili acil bilgileri halka aktarmak zorundadırlar.

 

Dolayısıyla sağlık hizmetleri ve hastane yönetiminin gelecek yıllardaki gündeminde olası İstanbul depremi de düşünüldüğünde etkin acil ve afet yönetimi olmalıdır. Afetlerin verebileceği zararların minimuma indirilmesi için afet öncesi yapılması gereken çalışmalara daha çok önem verilmeli, afetler konusunda duyarlı olunması amacıyla toplumda afet kültürünün ve afet yönetim sisteminin tüm evreleri ile oluşturulmasına yönelik çalışmalara önem verilmelidir. Afetlerde yönetimin temel amacı; afetlerden korunma, hazırlıklı olma ve etkilerini hafifletmedir. Ülkemizde uygulanan Afet Yönetim Sisteminin, modern, bütünleşik, tüm kaynakları bir güç altında toplayan, toplam kalite yönetimi anlayışında ve afet yönetimini bir bütün olarak gören, toplum tabanlı, tüm evrelerde halkın, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin katılımını sağlayan bir anlayışa kavuşturulması hedeflenmelidir. 

Kongremiz her yıl olduğu gibi ana temanın tartışılmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanmayı, yönetimde ve hizmette teknolojinin hızla değişimi ile ortaya çıkan yenilikleri yakalamada, kaliteyi iyileştirici ve hasta güvenliğini sağlayıcı yöntem, gereklilikler ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Ayrıca bu kongre, katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız. 

Kongre süresince konuyla ilişkili şu konular üzerinde de durulması planlanmaktadır

 • Sağlıkta Afet ve Acil Durum Yönetimi
 • Sağlık Hizmetlerinde Liderlik
 • Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Değişen Roller
 • Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Mega Trendler
 • Yeni Jenerasyon Sağlık Kuruluşları-Yirmi birinci Yüzyıl Mimarisi
 • Kanıta dayalı, inovasyon ve hasta odaklı akıllı hastaneler
 • Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma, Değişim Yönetimi ve Liderliğin Rolü
 • Kanıta Dayalı Yönetim
 • Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler
 • Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim
 • Sağlık Programı Geliştirme ve Proje Yönetimi
 • Çağdaş Hastane Yönetimi nasıl olmalı?
 • Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Marka Oluşturma
 • Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim ve Stratejik Liderlik
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sağlık Politikaları
 • Sağlık Mevzuatları ve Etik
 • Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim)
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sağlık Yönetiminde Değerlendirme Yöntemleri
 • Sağlıkta Halkla İlişkiler
 • Sağlık ve Sosyal Güvenli Sistemleri, Sağlık Sigortası
 • Sağlıkta İletişim
 • Sağlık Hizmetlerinde Eğitim
 • Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi
 • Sağlıkta Yaşam Boyu Eğitimin Önemi
 • Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Çalışmaları
 • Sağlıklı Yaşama ve Optimal Beslenme
 • Sağlık Turizmi 

Bu uluslararası kongreyi zenginleştirebilmek adına lütfen bize fikirlerinizi, bildirilerinizi ve araştırmalarınızı gönderin. Sizleri bu yılki Kongremize bildirili ya da sadece katılımcı olarak yeni bilgiler kazanmaya ve Türkiye’nin en güzel illerinden bir olan Antalya’nın ve kongrenin gerçekleşeceği Antalya’nın en iyi otellerin de biri olan Royal Taj Mahal in mükemmel ortamının tadını çıkarmaya davet ediyoruz. 

Sizleri Antalya’da ağırlamaktan mutlu olacağız.

Prof. Dr. H. Seval Akgün (Kongre Başkanı)                               Prof. Dr. Allen C. MEADORS, (Kongre Eş-Başkanı)
Sağlık Akademisyenleri Derneği                                                 Pembroke North Caroline Üniversitesi
TÜRKİYE                                                                 Kurucu Rektör ABD